ក្រសួងសុខាភិបាល រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន ៥៥នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៦២នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ០៦នាក់ (០៤នាក់អត់បានចាក់វ៉ាក់សាំង)

152

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន៥៥នាក់, អ្នកជំងឺចំនួន៦២នាក់ជាសះស្បើយ និងអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន៦នាក់ (ក្នុងនោះ ៤នាក់អត់បានចាក់វ៉ាក់សាំង)។

គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩៖ សរុបចំនួន១១៩,៥៣៦នាក់, អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន១១៥,៩២៤នាក់, ស្លាប់សរុបចំនួន២,៨៦៧នាក់៕

Turbo tech solutions