ក្រសួងសុខាភិបាល៖ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន ៥២នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៥៥នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ០៥នាក់ (០៤នាក់អត់បានចាក់វ៉ាក់សាំង)

135

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន៥២នាក់, អ្នកជំងឺចំនួន៥៥នាក់ជាសះស្បើយ និងអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន៥នាក់ (ក្នុងនោះ ៤នាក់អត់បានចាក់វ៉ាក់សាំង)។

គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩៖ សរុបចំនួន១១៩,៥៨៨នាក់, អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន១១៥,៩៧៩នាក់, ស្លាប់សរុបចំនួន២,៨៧២នាក់៕

Turbo tech solutions