ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីសម្រេចពីនីតិវិធីប្រតិបត្តិ (SOPs) គ្រប់គ្រងអ្នកដំណើរមកដល់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិនៅកម្ពុជា

80

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពី នីតិវិធីប្រតិបត្តិ (SOPs) គ្រប់គ្រងអ្នកដំណើរមកដល់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ នៅកម្ពុជា អនុលោមតាមការរស់នៅតាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី ក្នុងបរិបទនៃជំងឺកូវីដ១៩។ នេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចដែលទទួលបាននៅថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូនេះ។

សូមអានសេចក្តីសម្រេចទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖

Turbo tech solutions