៩ថ្ងៃជាប់គ្នាហើយដែលកម្ពុជាមិនមានអ្នកស្លាប់ ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ ចំណែកអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន ៣៤នាក់ (ករណីនាំចូល២២នាក់ និងឆ្លងសហគមន៍១២នាក់ ជាប្រភេទអូមីក្រុង) និងជាសះស្បើយចំនួន ១៤នាក់

59

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថា នៅថ្ងៃនេះមិនមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩នោះទេ រយៈពេល៩ថ្ងៃជាប់គ្នាហើយ ចាប់ពីតាំងពីថ្ងៃទី៥ ខែមករាមក កម្ពុជាមិនមានអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺកូវីដ១៩ ខណៈថ្ងៃនេះរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មីចំនួន៣៤នាក់ ប្រភេទអូមីក្រុង ក្នុងនោះករណីនាំចូលចំនួន២២នាក់ និងឆ្លងក្នុងសហគមន៍១២នាក់ , អ្នកជំងឺចំនួន១៤នាក់ជាសះស្បើយ។

Turbo tech solutions