ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ចាប់ផ្តើមប្រមូលបញ្ជីឈ្មោះមន្ត្ត្រីរាជការ និង មន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា​​ ដែលមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ ១៩

287

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ បានចាប់ផ្តើមប្រមូលបញ្ជីឈ្មោះមន្ត្រីរាជការ និងមន្ត្រីរាជការជាប់កិច្ចសន្យា ដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយគិតមកដល់ថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១។ នេះបើយោងតាមលិខិតដែលទទួលបាននៅថ្ងៃទី៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ៕

ខាងក្រោមនេះ ជាលិខិតរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ៖

Turbo tech solutions
HQP