រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ទីតាំងចំនួន៨កន្លែងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកឡើងវិញក្រោយបិទអស់មួយរយៈ

226

ព្រះសីហនុ៖ នៅថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ នៅខេត្តព្រះសីហនុ បន្ទាប់ពីបិទមួយរយៈដោយសារពាក់ព័ន្ធអ្នកកើតជំងឺកូវីដ១៩។ នេះបើតាមរបាយការណ៍ដែលទទួលបាន។

ការសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យបើកទីតាំងទាំងនេះឡើងវិញ បន្ទាប់ពីមន្ដ្រីសុខាភិបាល និងអាជ្ញាធរ បានពិនិត្យឃើញថា មិនមានអ្នកកើតជំងឺកូវីដបន្ដទៀត ចេញពីទីតាំងដែលបានបិទនោះទេ៕

ខាងក្រោមនេះ ជាលិខិតរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ៖ 

Turbo tech solutions
HQP