ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសជាផ្លូវការអំពីករណីជនជាតិខ្មែរចំនួន៣នាក់ ស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩

276

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញប្រកាសផ្លូវការអំពីករណីជនជាតិខ្មែរចំនួន៣នាក់ ស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងនោះមានស្រ្តីអាយុ៧៩ ស្រ្តីជនជាតិខ្មែរអាយុ៥៩ឆ្នាំ និងបុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ៥៧ឆ្នាំ នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១។

ក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ ចំពោះការស្លាប់របស់អ្នកជំងឺទាំង៣នាក់ ដូចខាងក្រោម៖

Turbo tech solutions
HQP