រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ប្រកាសរកអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន១០នាក់ទៀត បើមិនបង្ហាញខ្លួននឹងកសាងសំណុំរឿងទៅតុលាការ

169

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានប្រកាសរកអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ១០នាក់ទៀត ដែលកំពុងបាត់ខ្លួន។ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានព្រមានថា បើអ្នកជំងឺទាំង១០នាក់នេះ មិនបង្ហាញខ្លួនទៀត នឹងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការចាត់ការតាមច្បាប់។

យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានបញ្ជាក់ថា អ្នកជំងឺដែលបាត់ខ្លួនទាំង១០នាក់នេះរួមមាន៖

Turbo tech solutions
HQP