រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ ដាក់ចេញវិធានការរដ្ឋបាលជាបណ្តោះអាសន្ន រយៈពេល១៤ថ្ងៃ ដើម្បទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-១៩

199

(ឧត្តរមានជ័យ)៖ នៅថ្ងៃ១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ បានចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការអនុវត្តន៍វិធានការរដ្ឋបាលជាបណ្តោះអាសន្ន ចំនួន២សប្តាហ៍ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្ត។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ៖

Turbo tech solutions
HQP