រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ជូនដំណឹងស្តីពីចាត់វិធានការផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ននូវការលក់គ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទទាំងលក់ដុំ និងលក់រាយ នៅទូទាំងក្រុង-ស្រុក

1821

បន្ទាយមានជ័យ ៖ នៅថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានធ្វើការផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ននូវការលក់គ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទទាំងលក់ដុំ និងលក់រាយ នៅទូទាំងក្រុង-ស្រុក ។

Turbo tech solutions
HQP