រដ្ឋបាលខេត្តកំពត សម្រេចអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាល បណ្តោះអាសន្ន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលការឆ្លងនៃជំងឺកូវីដ១៩ រយៈពេល១សប្តាហ៍

408

កំពត៖ លោក ជាវ តាយ អភិបាលខេត្តកំពត បានចេញសេចក្តីសម្រេចអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាល បណ្តោះអាសន្ន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលការឆ្លងនៃជំងឺកូវីដ១៩។

ការអនុវត្តអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាល បណ្តោះអាសន្ន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលការឆ្លងនៃជំងឺកូវីដ១៩ មានរយៈពេល៧ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ដល់ថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១៕

សូមអានសេចក្តីសម្រេចដូចខាងក្រោម៖

Turbo tech solutions
HQP