តម្លៃសាំងធម្មតាត្រូវលក់តម្លៃ ៤ ៣៥០រៀល និងម៉ាស៊ូតលក់តម្លៃ ៤ ៨៥០រៀលក្នុង១លីត្រ ចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

42

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ប្រកាសពីតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ នៅតាមស្ថានីយនានាដោយចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ត្រូវលក់សាំងធម្មតាតម្លៃ ៤,៣៥០រៀល និងម៉ាស៊ូតត្រូវលក់៤,៤៥០រៀល ក្នុង១លីត្រ៕

Turbo tech solutions
HQP