ក្រសួងអប់រំ បង្ហាញតារាងប្រព្រឹត្ដទៅ នៃវិញ្ញាសាប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡង ០៥ ធ្នូ ២០២២ ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ដ្រ និងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ដ្រសង្គម

73

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានបង្ហាញតារាងប្រព្រឹត្ដទៅ នៃវិញ្ញាសាប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡង៖ ០៥ ធ្នូ ២០២២ ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ដ្រ និងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ដ្រសង្គម។ នេះបើតាមតារាងរបស់ក្រសួងអប់រំ ដែលទទួលបាននៅថ្ងៃទី០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២៕

ខាងក្រោមនេះ ជាតារាងរបស់ក្រសួងអប់រំ ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖

Turbo tech solutions
HQP