សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បញ្ជាឲ្យកំណត់តំបន់ដែលមានការឆ្លងរាលដាលធ្ងន់ធ្ងរ នៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងទីតាំងភូមិសាស្ត្រ ដែលត្រូវបានបិទខ្ទប់ជា «តំបន់ក្រហម»

233

ភ្នំពេញ៖ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរ កំណត់តំបន់ដែលមានការឆ្លងរាលដាលធ្ងន់ធ្ងរ នៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងទីតាំងភូមិសាស្ត្រ ដែលត្រូវបានបិទខ្ទប់ជា «តំបន់ក្រហម»។ នេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដែលទទួលបាន។

យោងតាមប្រការ៣ នៃសេចក្តីសម្រេចខាងលើ ទន្ទឹមនឹងការកំណត់តំបន់ដែលមានការឆ្លងរាលដាលធ្ងន់ធ្ងរ នៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងទីតាំងភូមិសាស្ត្រ ដែលត្រូវបានបិទខ្ទប់ជា «តំបន់ក្រហម» សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានឲ្យអាជ្ញាធរ ត្រូវរឹតបន្តឹងការអនុវត្តវិធានការលម្អិត ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់នៅក្នុងតំបន់ក្រហមនេះ ដូចខាងក្រោម៖

Turbo tech solutions
HQP