ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសពីការស្លាប់របស់អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ៤នាក់ទៀត

212

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានប្រកាសពីការស្លាប់របស់អ្នកជំងឹកូវីដ១៩ ចំនួន ៤នាក់ទៀត ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩។

សូមបញ្ជាក់ថា គិតដល់ត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ អ្នកជំងឹកូវីដ១៩ ចំនួន ៤៩នាក់ហើយ បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺកូវីដ១៩៕

Turbo tech solutions
HQP