ក្រសួងការពារជាតិរកឃើញទាហានពីររូបវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ទោះបានចា់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួនពីរលើករួចហើយក្តី

219
Turbo tech solutions
HQP