រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណអ្នកកើតជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន២៧១នាក់ ដែលរកឃើញនៅថ្ងៃម្សិលមិញ

240
Turbo tech solutions
HQP