ក្រសួងព័ត៌មាន ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពាក់ព័ន្ធនឹងករណី កញ្ញា ផង់ សុភី នៅក្នុងអត្តសញ្ញាណអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ក្នុងលេខរៀងទី ២៥៨ ដែលចេញផ្សាយដោយរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញ

515
Turbo tech solutions
HQP