រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ន មណ្ឌលសុខភាពសំបូរ ក្នុងស្រុកបាធាយ ក្រោយមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកកើតកូវីដ១៩ម្នាក់

180

សូមអានសេចក្តីសម្រេចខាងក្រោម៖

Turbo tech solutions
HQP