លោក តាំង ម៉េង ត្រូវបានត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងជាទីប្រឹក្សាក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

192

ភ្នំពេញ ៖ លោក តាំង ម៉េង ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចេញព្រះរាជក្រឹត្យ ត្រាស់បង្គាប់ តែងតាំង និងផ្តល់ឋានៈជាទីប្រឹក្សាក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ មានឋានៈស្មើ អគ្គនាយក ដោយពុំទទួលប្រាក់បំណាច់មុខងារ ។
មុនពេលទទួលតំណែងជា ជាទីប្រឹក្សាក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ លោក តាំង ម៉េង ក៏ជាមេធាវីមួយរូបផងដែរ ។

Turbo tech solutions
HQP