ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសការស្លាប់របស់ជនជាតិខ្មែរចំនួន១០នាក់ ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩

202

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសការស្លាប់របស់ជនជាតិខ្មែរចំនួន១០នាក់ ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩។

ក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថា ជនជាតិខ្មែរចំនួន ១០នាក់ ដែលស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ រួមមានដូចខាងក្រោម៖

Turbo tech solutions
HQP