រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ចេញសេចក្តីណែនាំអំពីការប្រមូលសំណាក ដើម្បីរកមេរោគកូវីដ១៩, ថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១

192

ព្រះសីហនុ៖ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុបានចេញសេចក្តីណែនាំអំពីការប្រមូលសំណាក ដើម្បីរកមេរោគកូវីដ១៩, នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសដែលទទួលបាន ថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១

Turbo tech solutions
HQP