ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសអំពីករណីជនជាតិខ្មែរចំនួន ០៥នាក់ទៀតស្លាប់ ដោយសារជំងឺកូវីដ ១៩

188

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅល្ងាចថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានប្រកាសអំពីករណីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន៥នាក់ទៀត បានស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ នៅថ្ងៃនេះ។ នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសដែលទទួលបាន។

ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលស្លាប់ដោយជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន៥នាក់ថ្មីទៀតនេះ រួមមាន៖

Turbo tech solutions
HQP