រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ប្រកាសជាផ្លូវការនូវតំបន់ដែលកំណត់ជាតំបន់ «ក្រហម» «លឿងទុំ» និង «លឿង» ចំនួន១៤ទំព័រ

143

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារ ទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានប្រកាសជាផ្លូវការហើយនូវការកំណត់ និងបែងចែកតំបន់ ដែលជា «តំបន់ក្រហម», «តំបន់លឿងទុំ» និង «តំបន់លឿង»

Turbo tech solutions
HQP