រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល បង្ហាញពីការកំណត់ទីតាំងភូមិសាស្រ្ត តំបន់លឿងទុំ និងតំបន់លឿង

249

កណ្តាល៖ រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល បង្ហាញពីការកំណត់ទីតាំងភូមិសាស្រ្ត តំបន់លឿងទុំ និងតំបន់លឿង នេះបើយោងតាមសេចក្តីសម្រេចដែលទទួលបាននៅយប់ថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១។

ក្នុងសេចក្ដីសម្រេចនោះ រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាល បានកំណត់ថា «តំបន់លឿងទុំ» ត្រូវផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ននូវរាល់ការធ្វើចរាចរណ៍ និងរាល់សកម្មភាពការងារ មុខរបរ ឬ អាជីវកម្ម នៅចន្លោះម៉ោង ២០ (ម្ភៃ) ដល់ម៉ោង ៥ (ប្រាំ) លើកលែង តែក្នុងករណី ដូចតទៅ៖

Turbo tech solutions
HQP