រដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារ ណែនាំឲ្យពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩

163

ព្រះវិហារ៖ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារ នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមេសានេះ បានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពី ការពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ និងការពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការ ដែលត្រូវបានហាមឃាត់ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តព្រះវិហារ។ នេះបើតាមសេចក្តីណែនាំ ដែលទទួលបាន៕

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុង របស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារដូចខាងក្រោមនេះ៖

Turbo tech solutions
HQP