ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់លំអិតពីករណីអ្នកជំងឺកូវីដ ១៩ ចំនួន ០៦នាក់ ដែលស្លាប់ថ្មី

255

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅព្រឹកថ្ងៃទី០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញមកបញ្ជាក់លំអិតបន្ថែមជុំវិញការស្លាប់របស់អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ៦នាក់ទៀត។

ក្រសួងសុខាភិបាល បានបញ្ជាក់ថា អ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ ទាំង៦នាក់រួមមាន៖

Turbo tech solutions
HQP