ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ចេញសារាចរណែនាំ ស្ដីពីការការធ្វើវិចារណកម្ម និងការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពចំណាយថវិកាថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ២០២១

260

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញសារាចរណែនាំ ស្ដីពីការការធ្វើវិចារណកម្ម (ចំណាយឲ្យសមហេតុសមផល) និងការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាព ចំណាយថវិកាថ្នាក់ជាតិ ឆ្នាំ២០២១។ នេះបើតាមសេចក្តីណែនាំ ដែលទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភានេះ។

Turbo tech solutions
HQP