រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញចេញសេចក្តីសម្រេចបន្តបែងចែក តំបន់ក្រហម លឿងទុំ និងលឿង នៅភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ រហូតដល់ថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា

260

ភ្នំពេញ ៖ នៅថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការដាក់ចេញវិធានការរដ្ឋបាល សម្រាប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ សេចក្តី សម្រេច ស្តពី ការ ដាក់ចេញ វិធានការ រដ្ឋបាល សម្រាប់ ភូមិសាស្ត្រ រាជធានី ភ្នំពេញ ដើម្បី ទប់ស្កាត់ ការ ឆ្លង រាលដាល នៃ ជំងឺ កូ វី ដ-១៩ ដោយ បែងចែក ជា “ តំបន់ ក្រហម ” “តំបន់ លឿងទុំ ” និង “តំបន់ លឿង” សម្រាប់ រយៈពេល ៧ថ្ងៃ គិត ចាប់ពី ម៉ោងសូន្យ នា ថ្ងៃទី៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់ ថ្ងៃទី ១២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ។

Turbo tech solutions
HQP