សម្រេចផ្អាកអាជីវកម្មបន្ទប់ពិគ្រោះ និងព្យាបាលជំងឺ ចំនួន ២កន្លែង និងអាជីវកម្មផ្ទះសំណាក់មួយកន្លែងជាបណ្តោះអាសន្ន ក្រោយពីពាក់ព័ន្ធនឹងករណីកូវីដ១៩

182

ព្រះវិហារ៖ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារ បានចេញសេចក្តីសម្រេចចំនួន៣ ស្តីពី ការផ្អាកអាជីវកម្មបន្ទប់ពិគ្រោះ និងព្យាបាលជំងឺចំនួន ២កន្លែង និងអាជីវកម្មផ្ទះសំណាក់មួយកន្លែងជាបណ្តោះអាសន្ន ក្រោយពីពាក់ព័ន្ធនឹងករណីកូវីដ១៩៕ 

សូមអានខ្លឹមសារនៃសេចក្តីសម្រេចទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖ 

Turbo tech solutions
HQP