រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាល បានបន្ដអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលកំណត់ «តំបន់ក្រហម» «តំបន់លឿងទុំ» និង «តំបន់លឿង» ក្នុងភូមិសាស្ដ្រស្រុកអង្គស្នួល

193

កណ្ដាល៖ លោក គង់ សោភ័ណ្ឌ អភិបាលខេត្តកណ្ដាល នៅថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្ដីសម្រេចបន្ដអនុវត្តវិធានការ និងកំណត់ជា «តំបន់ក្រហម» «តំបន់លឿងទុំ» និង «តំបន់លឿង» ក្នុងភូមិសាស្ដ្រឃុំពើក ស្រុកអង្គស្នួល។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្ដីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាល៖

Turbo tech solutions
HQP