រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ រកឃើញករណីវិជ្ជមានថ្មីចំនួន ០៩នាក់ទៀត ជាអ្នកមកពីរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តព្រះសីហនុ

229

កំពង់ធំ៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការ រកឃើញករណីវិជ្ជមានថ្មីចំនួន ០៩នាក់ទៀត ដោយក្នុងនោះមាន ៨នាក់ មកពីរាជធានីភ្នំពេញ និង១នាក់មកពីខេត្តព្រះសីហនុនៅថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា។

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖ 

Turbo tech solutions
HQP