រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង បានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកកើតជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន០៣នាក់ ដែលប្រកាសដោយក្រសួងសុខាភិបាល

187

ស្វាយរៀង៖ រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង នៅថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកកើតជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន៣នាក់បន្ថែមទៀត ដែលទើបប្រកាសផ្លូវការដោយក្រសួងសុខាភិបាល។

ក្នុងសេចក្ដីជូនដំណឹងដែលទទួលបានរដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង បានបញ្ជាក់ថា អ្នកកើតជំងឺកូវីដ១៩ ដែលទើបរកឃើញនោះរួមមាន៖

Turbo tech solutions
HQP