ខេត្តកំពង់ធំ រកឃើញអ្នកកើតកូវីដ ១៧នាក់ទៀត ដោយការធ្វើតេស្តរហ័ស

221

កំពង់ធំ៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ១៧នាក់ ដោយការធ្វើតេស្តរហ័ស (Rapid Test) នៅថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។ នេះបើតាម សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ដែលទទួលបាន៕

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ៖

Turbo tech solutions
HQP