រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ បង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន ១៧នាក់

301

កំពង់ធំ៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់អំពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន ១៧នាក់ ។ នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ដែលបណ្តាញបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។

Turbo tech solutions
HQP