ខេត្តកណ្តាល មាន “តំបន់ក្រហម” “តំបន់លឿងទុំ” និង “តំបន់លឿង” ឡើងវិញ

387

កណ្ដាល៖ រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល បានធ្វើការសម្រេចបិទខ្ទប់ផ្នែកខ្លះនៃភូមិសាស្ត្រភូមិថ្មី ភូមិព្រែកតាទួន និងភូមពាមរាំងលើ នៃឃុំពាមរាំង ស្រុកលើកដែក ខេត្តកណ្តាល និងដោយត្រូវកំណត់ជា “តំបន់ក្រហម” “តំបន់លឿងទុំ” និង “តំបន់លឿង” ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩។

វិធានការដែលត្រូវអនុវត្តចំពោះភូមិសាស្ត្របិទខ្ទប់ ត្រូវចាប់ផ្តើមអនុវត្តសម្រាប់រយៈពេល១៤ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នា២០២១ រហូតដល់ថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១៕

Turbo tech solutions
HQP