សេចក្ដីជូនដំណឹង! ដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩ ដូសទី២ ក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌសែនសុខ នឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

249

ភ្នំពេញ៖ ដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ ដូសទី២ នៅក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌសែនសុខ នឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១។ នេះបើតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌសែនសុខ ដែលទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។

ក្នុងសេចក្ដីជូនដំណឹងនេះ រដ្ឋបាលខណ្ឌសែនសុខ ក៏បានបង្ហាញពីកាលបរិច្ឆេទ នៃការដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំង អ្នកដែលត្រូវចាក់លើកទី២ និងទីតាំង ព្រមទាំងលេខទូរស័ព្ទអ្នកគ្រប់គ្រងទីតាំងនោះផងដែរ។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌសែនសុខ៖

Turbo tech solutions
HQP