រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ បន្តការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ១៩នាក់ ខណៈដែលជាសះស្បើយមានចំនួន ៤៤នាក់

165

កំពង់ធំ៖ នាថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ១៩នាក់ ខណៈដែលជាសះស្បើយចំនួន ៤៤នាក់ នៅថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១៕

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖

Turbo tech solutions
HQP