រដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែង៖ រហូតដល់ពេលនេះ មិនទាន់មានការបិទចរាចរ ឬផ្នែកណាមួយក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនឡើយ

334

ស្ទឹងត្រែង៖ ខណៈដែលមន្ត្រីរាជការ កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទ អាជីវករ ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន និងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង បានចូលរួមអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាល ច្បាប់ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានយ៉ាងសកម្ម និងល្អប្រសើរនោះ រដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែង បានចេញសេចក្តីប្រកាសថា រហូតដល់ពេលនេះ ខេត្តស្ទឹងត្រែង មិនទាន់មានការបិទចរាចរ ឬផ្នែកណាមួយក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននោះឡើយ។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែង៖

Turbo tech solutions
HQP