រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ អនុញ្ញាតឱ្យបើកដំណើរការសាលារៀន សម្រាប់កម្រិតអនុវិទ្យាល័យ និងវិទ្យាល័យ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា នេះតទៅ

74

ភ្នំពេញ៖ យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ស្តីពីការអនុញ្ញាតឱ្យបើកដំណើរការសាលារៀន សម្រាប់កម្រិតអនុវិទ្យាល័យ និងវិទ្យាល័យ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា នេះតទៅ។

ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនេះដែរក៏បានធ្វើការណែនាំអោយគ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងអស់អោយគោរពតាមគោលការណ៍ប្រតិវត្តិស្តង់ដា (SOP) របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងការណែនាំរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ។ សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងនៅខាងក្រោមនេះ៖

Turbo tech solutions