ក្រសួងអប់រំ ណែនាំពីគោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្តង់ដា សម្រាប់ការលើកកម្ពស់សុខភាព និងសុវត្ថិភាពសិក្សា ក្នុងការបង្រៀន និងការរៀនតាមបណ្ដុំសម្រាប់សាលារដ្ឋ និងឯកជន

53

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៅថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្ដីណែនាំថ្មីមួយ ស្ដីពី គោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្តង់ដា សម្រាប់ការលើកកម្ពស់សុខភាព និង សុវត្ថិភាពសិក្សាក្នុងការបង្រៀន និងការរៀនតាមបណ្ដុំ សម្រាប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន។

ក្នុងសេចក្តីណែនាំដែលទទួលបាននៅថ្ងៃទី១៣ ខែសីហានេះ បណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ៉ុន បានណែនាំដល់គណៈគ្រប់គ្រង គ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជននូវគោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្តង់ដាសំខាន់ៗចំនួន៧ចំណុច៕

សូមអានសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំទាំងស្រុង៖

Turbo tech solutions