ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម៖ ថ្ងៃទី១៧-២១ ខែកញ្ញា កម្ពុជានឹងទទួលឥទ្ធិពលពីជ្រលងសម្ពាធទាបឥណ្ឌា និងខ្យល់មូសុងនិរតីខ្សោយ

108

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ដល់ថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ។

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ ទទួលរងនូវឥទ្ធិពលពីប្រព័ន្ធសម្ពាធទាប ITCZ ដែលអូសបន្លាយកាត់លើប្រទេសភូមា, ថៃ, ឡាវ និងវៀតណាម ។ បន្ទាប់ពីនោះ នៅថ្ងៃទី១៧-២១ ខែកញ្ញា ទទួលឥទ្ធិពលពីជ្រលងសម្ពាធទាបឥណ្ឌា និងខ្យល់មូសុងនិរតីខ្សោយ ។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងលម្អិតនៅខាងក្រោម ៖

Turbo tech solutions