គិតត្រឹមថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ចំនួនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ១៩ Sinopharm និង Astra Zeneca នៅទូទាំងប្រទេស កើនដល់ ២៨៨,៦៨៤នាក់

254

(ភ្នំពេញ)៖ យោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ដែលបង្ហាញអំពីចំនួនអ្នកដែលលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវី-១៩គិតចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ដល់ថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ស៊ីណូហ្វាម (Sinopharm) និង អាស្រ្តាហ្សេនីកា (Astra Zeneca) ជូនជនស៊ីវិលទូទាំងប្រទេស សរុបទាំងអស់ចំនួន៖ ២៨៨,៦៨៤នាក់។

ខាងក្រោមនេះតារាងព័ត៌មានលម្អិតនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖

This image has an empty alt attribute; its file name is fn-2021-04-02-08-06-40-0.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is fn-2021-04-02-08-06-41-1.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is fn-2021-04-02-08-06-41-2.jpg
Turbo tech solutions
HQP